Onze Lieve Vrouwe Broederschap

De Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap (OLVB) bestaat sinds het jaar 1999. De Broederschap zelf heeft een veel langere geschiedenis. In 1479 werd zij gesticht door gegoede burgers van Houten en Schonauwen en had in het verleden zelfs een eigen kapel met altaar en een zilveren Broederschapsbeker. De beker is nog steeds aanwezig in de Pleinkerk. In 1631 werd statutair bepaald dat de Broederschap uitdelingen aan de amen ging houden op zondagen na de preek. De gelden kwamen uit opbrengsten van schenkingen van geld en goederen, waaronder huisjes en grond. Met het inwerkingtreden van de nieuwe sociale wetgeving veranderde ook de vermelde armenzorg in een nieuwe activiteit gericht op de zorg voor activiteiten van jongeren in de gemeente Houten. Het bestuur bestaat uit afgevaardigden van de vier serviceclubs en van de drie kerkgenootschappen in Houten.
Het doel van de stichting is om uit de renteopbrengsten van een startkapitaal van € 300.000,- uitkeringen te doen aan jongeren uit de gemeente Houten tot vijfentwintig jaar, ten behoeve van activiteiten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Dit kunnen zowel individuele als groepsactiviteiten zijn.

In het jaar 2000 hield de Stichting OLVB haar eerste uitdeling op de tweede zaterdag na Pinksteren en deed dat ook in het najaar op de zaterdag die OLVB transparanthet dichtst lag bij Sint Maarten (11 november). Naast de schenkingen aan individuele jongeren en groepen heeft de OLVB twee speciale, jaarlijkse prijzen ingesteld. Dit zijn de Creativiteitsprijs in de voorjaarsuitdeling en de Sportprijs voor aanstormende sporttalenten. De Sportprijs wordt uitgedeeld tijdens het jaarlijkse Sportgala van de gemeente Houten. Beide prijzen bestaan uit een aanzienlijk geldbedrag en een tinnen replica van de zilveren Broederschapsbeker. De bedoeling is om de prijswinnaars de mogelijkheid te geven om hun talenten professioneel verder te ontwikkelen. De jury’s hebben tevens de mogelijkheid om een aanmoedigingsprijs toe te kennen.

Twee maal per jaar (rond april/mei en september/oktober) roept het bestuur van de OLVB via de (sociale) media de inwoners van Houten op om een aanvraag te doen of iemand voor te dragen voor de prijzen. De aanmeldingen zullen dan worden beoordeeld of zij voldoen aan de voorwaarden.